نکات فنگ شویی

نکات فنگ شویی

مرکز آپارتمان یا به عبارتی مرکز اتاق بخش اقبال خوب خانه می باشد که بهتر است در حالت ایده آل خلوت ترین فضای خانه باشد تا امکان گردش انرژی هرچه بیشتر فراهم شود. یک روش خوب برای افزایش انرژی محیط پیرامون استفاده از رنگ های روشن، قوی و شاد در اتاقی است که در آن

countinue reading