استندگلدان

امروزه نگهداری از گل و گیاه آپارتمانی با توجه به نداشتن حیاط و کوچک بودن فضای آپارتمان ها کار مشکلی است. اگر شما از فواید گل و گیاه آگاه باشید، برای ایجاد یک فضای سبز کوچک در منزل درنگ نمی کنید.

مطابق نتایج پژوهش محققان رفتارشناسی و روانشناسی افراد با نگاه کردن به گل و گیاه میتوانند حالت روحی نامتعادل خود را تغییر دهند و به حالت طبیعی بازگردند. در واقع گل، مسبب تعدیل رفتار در طول شبانه روز است. نگاه کردن به گل و گیاه عاملی برای ایجاد یک اتصال عصبی مثبت در مغز است. گیاه در واقع فیلتر طبیعی هوای خانه است. تولید اکسیژن، دور کردن آلوده کننده ها از هوای خانه، ایجاد رطوبت لازم در خانه و جذب آلودگی ها از هوای اتاق از دیگر فواید گیاهان خانگی است.

نمایش دادن همه 5 نتیجه